Útgreiðslur

Sjóðfélagar Lífeyrissjóðs Rangæinga geta sótt um útgreiðslur ellilífeyris vegna aldurs eða örorkulífeyris vegna orkutaps. Jafnframt geta makar og/eða börn sótt um útgreiðslur maka- og/eða barnalífeyris vegna andláts sjóðfélaga. Nánari upplýsingar um útgreiðslureglur og greiðslutilhögun má finna hér að neðan.

Mínar síður - sjóðfélagavefur

Þú getur skráð þig inn á Mínar síður með rafrænum skilríkjum. Einnig hefur þú aðgang að Mínum síðum í gegnum Netbanka Arion banka undir flipanum „Lífeyrissparnaður“.

Á Mínum síðum getur þú:

 • Sótt um útgreiðslu ellilífeyris
 • Sótt yfirlit og þannig fengið staðfestingu á að gerð hafi verið skil á öllum iðgjöldum
 • Afþakkað pappírsyfirlit
 • Uppfært netfang og aðrar persónuupplýsingar
 • Opnað Lífeyrisgáttina og sótt heildarstöðu í öllum samtryggingarlífeyrissjóðum sem þú hefur greitt í um starfsævina

 

Opna Mínar Síður - ná í útgreiðslu eyðublað

 

Greiðsluupplýsingar

 • Lífeyrir er greiddur út mánaðarlega, eftir á, á síðasta virka degi hvers mánaðar
 • Lífeyrisréttindi eru verðtryggð
 • Afgreiðsla lífeyrisumsókna getur tekið 6 til 16 vikur

Tekjuskattur er greiddur af öllum útgreiðslum. Lífeyrissjóður Rangæinga sér um að standa skil á staðgreiðslu til ríkisins. Nánar á vefsíðu RSK.

Mælt er með að leita ráðgjafar hjá Tryggingastofnun vegna mögulegra áhrifa sem útgreiðslur lífeyrissparnaðar geta haft á greiðslur frá TR. Nánar á vefsíðu TR.

 

Útgreiðslureglur

Ellilífeyrir

Útgreiðslur ellilífeyris hefjast almennt við 67 ára aldur og standa til æviloka. Heimilt er að flýta töku ellilífeyris til 62 ára aldurs og að sama skapi má fresta töku ellilífeyris til 80 ára aldurs. Flýting/frestun hefur áhrif til lækkunar/hækkunar á áætluðum ellilífeyrisgreiðslum skv. samþykktum sjóðsins.

Hægt er að gera samkomulag um að skipta ellilífeyrisréttindum með maka og þarf sú skipting að vera gagnkvæm og jöfn.

Sjóðfélögum bjóðast þrjár leiðir til skiptinga á greiðslum en þær eru eftirfarandi:

 • Skipting ellilífeyrisgreiðslna - samkomulag um að nú þegar hafnar ellilífeyrisgreiðslur renni að hluta til maka og hluta til sjóðfélaga.
 • Skipting áunninna réttinda - samkomulag um að uppsöfnuð ellilífeyrisréttindi renni að hluta til að mynda sjálfstæð ellilífeyrisréttindi fyrir maka og skerðast þá réttindi sjóðfélaga sem því nemur.
 • Skipting framtíðarréttinda - samkomulag um að iðgjald sjóðfélaga renni að hluta til að mynda sjálfstæð réttindi fyrir maka og hluta til að mynda sjálfstæð réttindi fyrir sjóðfélaga.

Nánari upplýsingar og umsóknar eyðublöð um skiptingu ellilífeyrisréttinda má finna inn á vefsvæði Landssamtaka lífeyrissjóða.

Barnalífeyrir

Börn sjóðfélaga eiga rétt á barnalífeyri úr sjóðnum til 18 ára aldurs við andlát eða starfsorkumissi sjóðfélaga að eftirfarandi skilyrðum uppfylltum:

 • Hafi sjóðfélagi greitt til sjóðsins í a.m.k. 24 mánuði á undangengnum 36 mánuðum fyrir andlát eða 6 mánuði af undanfarandi 12 mánuðum.
 • Hafi sjóðfélagi notið a.m.k. 10.000 kr. mánaðarlegs elli- eða örorkulífeyris úr sjóðnum við andlát
 • Hafi börn sjóðfélaga verið fædd eða ættleidd fyrir starfsorkumissi sjóðfélaga eða á næstu 12 mánuðum þar á eftir.

Upphæð barnalífeyris er mismunandi eftir því hvort lífeyrinn er greiddur vegna örorku eða andláts sjóðfélaga.

 • Ef um örorku sjóðfélaga er að ræða er fullur barnalífeyrir með hverju barni 16.335 kr. á mánuði m.v. janúar 2022. Ef orkutap er minna en 100% skerðist barnalífeyrir í samræmi við örorkuprósentu.
 • Ef um andlát sjóðfélaga er að ræða er fullur barnalífeyrir með hverju barni 22.275 kr. á mánuði m.v. janúar 2022.

Barnalífeyrir greiðist til framfæranda barns til 18 ára aldurs barnsins.

Nánari upplýsingar um barnalífeyri má finna í kaflanum „Barnalífeyrir“ í samþykktum sjóðsins.

Makalífeyrir

Maki sjóðfélaga á rétt á fullum makalífeyri í a.m.k. 3 ár úr sjóðnum hafi sjóðfélagi greitt til sjóðsins í a.m.k. 24 mánuði á undangengnum 36 mánuðum fyrir andlát eða hafi sjóðfélagi notið elli- eða örorkulífeyris úr sjóðnum við andlát. Ef sjóðfélagi og maki hans voru með börn á framfæri sínu við andlát sjóðfélaga er fullur makalífeyrir greiddur þar til yngsta barnið er orðið 18 ára. Jafnframt er fullur makalífeyrir greiddur ef maki sjóðfélaga er 50% öryrki eða meira og yngri en 65 ára. Ef ekki er um að ræða börn yngri en 18 ára eða örorku maka þá greiðist hálfur makalífeyrir í allt að 2 ár að þrem árum loknum.

Upphæð makalífeyris er annaðhvort 50% af óskiptum ellilífeyrisréttindum eða 50% af örorkulífeyrisréttindum sjóðfélaga við andlát. Miðað er við það hlutfall sem veitir hærri makalífeyri.

Réttur til makalífeyris fellur niður ef makinn gengur í hjónaband á ný, stofnar til sambúðar sem jafna má til hjúskapar, eða stofnar til staðfestrar samvistar, nema kveðið sé á um annað í samþykktum.

Nánari upplýsingar um makalífeyri má finna í kaflanum „Makalífeyrir“ í samþykktum sjóðsins.

Örorkulífeyrir

Sjóðfélagi sem metinn er með 50% örorku eða meira á rétt á örorkulífeyri úr sjóðnum í samræmi við áunnin réttindi, nema kveðið sé á um annað í samþykktum.

Uppfylli sjóðfélagi eftirfarandi skilyrði á hann einnig rétt á framreikningi á þeim réttindum sem ætla mætti að hann hefði áunnið sér fram til 65 ára aldurs, nema kveðið sé á um annað í samþykktum.

 • Greitt iðgjöld til sjóðsins í a.m.k. þrjú af undanfarandi fjórum almanaksárum
 • Greitt iðgjöld til sjóðsins í a.m.k. sex mánuði á undanfarandi tólf mánuðum.
 • Ekki átt sök á orkutapinu sjálfur t.d. vegna ofnotkunar áfengis, lyfja eða fíkniefna
 • Hafi orðið fyrir tekjuskerðingu af völdum orkutapsins

Örorkulífeyrir er greiddur þar til sjóðfélagi hefur aftur öðlast vinnufærni og er endurmat á örorku í höndum trúnaðarlæknis. Ef orkutap er varanlegt er örorkulífeyrir greiddur fram að töku ellilífeyris. Örorkulífeyrir hefur ekki áhrif til skerðingar á ellilífeyrisréttindum.

Nánari upplýsingar um örorkulífeyri má finna í kaflanum „Örorkulífeyrir“ í samþykktum sjóðsins.

Erlendir ríkisborgarar utan EES og Bandaríkjanna / Non EEA and non USA citizens

Erlendir ríkisborgarar utan EES og utan Bandaríkjanna geta sótt um að fá iðgjöld sín endurgreidd þegar þeir flytja frá Íslandi skv. 19. gr. laga nr. 129/1997, að því gefnu að það sé ekki bannað samkvæmt milliríkjasamningum sem Ísland er aðili að.

Non EEA and non USA citizens can apply for reimbursement of their pension premiums when they move away from Iceland according to article 19. of laws number 129/1997, provided that it is permitted by international agreements.

Erlendir ríkisborgarar innan EES og Bandaríkjanna / EEA and USA citizens

Erlendir ríkisborgarar innan EES og Bandaríkjanna geta ekki tekið út lífeyrissparnað sinn þegar þeir flytja frá Íslandi.

EEA and USA citizens cannot withdraw their pension savings when they move away from Iceland.

Nánari upplýsingar á www.tr.is. - For more information visit www.tr.is.